Vår modell


  1. Nulägesanalys. Vilka resultat är det som behöver förändras och hur uppnås dessa resultat idag? Fokus ligger på att förstå hur olika organisatoriska faktorer (exv. individer, team, projekt, processer och beslut) som bidrar till resultatet.


  1. Målformulering. Vilka beteenden påverkar dessa resultat och vilka nyckelbeteenden kommer göra störst positiv skillnad att påverka? Genom workshops med de nyckelpersoner och grupper som har bäst insikt i hur resultaten uppnås så preciserar vi de beteenden som förändringsprojektet skall omfatta.


  1. Beteendeanalys. Vilka faktorer har en påverkan på dessa nyckelbeteenden? Beteendeanalysen är ett beteendepsykologiskt verktyg som ger en bild av vad som utlöser ett beteende samt vad som belönar eller bestraffar beteendet i en viss kontext (t.ex. en arbetsplats). Beteendeanalysen ger oss ett ingångsvärde till vad vi bör förändra för att öka sannolikheten (eller minska) sannolikheten av ett beteende.


  1. Förändringsprojekt. Med hjälp av beteendeanalysen så kan vi utforma ett nytt arbetssätt kring hur de önskvärda resultaten skall uppnås. Arbetssättet omfattar dels nyckelbeteenden men även hur ledarskapet skall kommunicera och följa upp dessa samt hur organisationen kan skapa de rätta förutsättningarna och belöningar för nyckelbeteenden.


  1. Implementera. Genom att utvärdera både förändringar av nyckelbeteenden och resultatutveckling så kan arbetet med förändringsprojektet utvecklas tills dess att önskvärda resultat är uppnådda. För att lyckas implementera förändringarna så utbildas och coachas organisationens chefer i hur man genom sitt ledarskap kan befästa beteendeförändringarna och det nya arbetssättet.

© 2015 Havinder & Carlström Organisationspsykologer AB


Havinder & Carlström Organisationspsykologer AB


Postadress:     

Ideon Science Park, 223 70 Lund


Besöksadress:

Malmö:  Östra Rönneholmsvägen 4

Lund:    Scheelevägen 17, Hus Beta 5


info@havindercarlstrom.se


0732 - 62 00 40