Hem

Vi kan förändring!

Vi är experter på arbetslivets psykologi!


Vi bygger vår verksamhet på tillämpning av psykologisk vetenskap i organisationer. Vi är legitimerade psykologer med expertkunskap inom områden som Organizational Behavior Management (OBM), arbetsmiljöutredningar och konflikthantering. Vi arbetar med att utveckla ledare, medarbetare och organisationer med fokus både på prestation samt välmående.

Organizational Behavior Management (OBM)


OBM handlar om att uppnå resultat genom att fokusera på¨beteenden och hur olika system i organisationen påverkar våra beteenden. Den metodik som används inom OBM vilar på en lång forskningstradition som kallas beteendeanalys, vilken ger oss verktyg att förstå, förutsäga och förändra beteenden i organisationen.


OBM har ett brett tilläpningsområde och kan användas såväl för att utveckla team som vill öka sin prestation eller förbättra sitt välbefinnande som det kan användas för att hjälpa organisationen att genomföra större omställningar. OBM erbjuder en välbeprövad process för att gå från önskade resultat till att identifiera de beteenden som har störst påverkan resultatet för att sedan analysera vilken påverkan organisationens system har på dessa beteenden idag samt vilken förändring som behöver göras av dessa system för att få till en beteendeförändring.

Utredning av kränkande särbehandling


Kränkningar på arbetsplatser är ett allvarligt problem som direkt och indirekt påverkar många människor. Begreppet kränkande särbehandling är det som används i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.


Vi har flerårig erfarenhet av att genomföra utredningar av kränkande särbehandling och vi utgår från metoden Faktaundersökning. Vi utgör en extern, opartisk utredare där vi genomför hela utredningen åt er. Ni är även välkomna att kontakta oss för frågor kring utredning eller rådgivning kring vad ni bör/kan göra.

Konflikthantering


Konflikter är något som uppstår av och till i mänskliga relationer. På arbetsplatser leder de i vissa fall till stora negativa konsekvenser för arbetsmiljön och utgör en stor hälsorisk för chefer och medarbetare.


Vi hjälper er att ta er ur och vidare i de konflikter som uppstått. Vi arbetar med såväl individkonflikter som med större konflikter som utgör en del av klimatet i en arbetsgrupp/organisation.

Psykologsamtal


Vi arbetar utifrån KBT (Kognitiv Beteendeterapi) och tar emot både personer som söker privat samt de som söker genom sin arbetsgivare. Som arbetsgivare kan du även kontakta oss för att diskutera avtal kring psykologsamtal för era medarbetare.