Ledarutveckling

Ett bra ledarskap


Ett bra ledarskap utmärker sig genom ledare som gör rätt saker. De bästa cheferna i er organisation skiljer sig från övriga genom hur de agerar: de gör saker som får medarbetarna att vara mer motiverade, prestera bättre och må bättre. Våra tjänster inom ledarutveckling fokuserar på att identifiera och utveckla bra ledarbeteenden i er organisation och genom våra beteendeinriktade metoder så lyckas vi skapa verklig utveckling.


Utbilda med fokus på ledarbeteenden!


Vi arbetar med specialsydda ledarutbildningar i organisationer. Utgångspunkten är de identifierade utvecklingsbehov som finns i form av ledarbeteenden och färdigheter. Med fördel kan våra utbildningsinsatser kopplas till ett föregripande arbete med att ta fram ett ledarramverk för organisationen.


Vi erbjuder även enskilda utbildningsinsatser inom våra specifika kunskapsområden: Beteendepsykologi för chefer - Förstå varför människor gör som dom gör och hur du med ditt ledarskap kan påverka prestation; Feedbackskolan - Mer än bara ”tummen upp” för den som behöver fler verktyg i sin verktygslåda; Projektledning för nybörjare - Hur skapar du resultat genom projektmetodik och gruppledning; Kommunikation för chefer - En chef många olika samtal, utöka din kommunikationsrepertoar; Att leda mig själv - Genom personlig effektivitet, stresshantering och självkännedom. Hör av dig direkt till oss om du vill veta mer eller för att få reda på om det är några öppna utbildningar på gång.


Alla våra utbildningsinsatser kombinerar teori med praktik men med ett tydligt fokus på träning av färdigheter och en uttalad resultatförväntning på beteendeförändringar.


I vår utbildning kring feedback ges exempelvis en teoretisk ram för olika former av feedback, prestationsinriktad kommunikation samt vad som styr våra prestationer. Deltagaren får inom ramen för kursen genomföra flertalet övningar där färdigheten att ge feedback successivt byggs på. Deltagaren får även uppgiften att träna på att ge feedback i sin naturliga arbetsmiljö. Uppgiften dokumenteras och följs upp av kursledare.Stöd och coaching till enskilda chefer


Utöver mer än tio års erfarenhet av att handleda chefer så har vi båda egen erfarenhet av att ha arbetat som chefer. Vi är väl förtrogna med chefsrollen och medvetna om att behovet av stöd och utveckling kan se väldigt olika ut. Oavsett om ditt behov är ett stöd i form av någon att kunna vända sig till i konkreta chefsfrågor eller om ditt behov handlar om att utvecklas i din roll så erbjuder vi dessa tjänster.


Vi erbjuder längre coachningsprogram som tar sin utgångspunkt i en behovsanalys (360° analyser, personbedömningar, utvecklingsplaner framtagna med närmsta chef) och som fokuserar mot att uppnå beteendeförändringar och preciserade resultatförväntningar. Vi arbetar även med kortare handledningskontakter där ett mer lösningsorienterat behov finns, som att exempelvis hantera egen stress eller hantera konflikter i personalgruppen.Ledarskapsramverket - den röda tråden i er ledarutveckling


För att kunna utöva ett bra ledarskap i er organisation så behöver ni ha en tydlig bild av vad det bra ledarskapet består av. Oavsett om ni avser rekrytera nya chefer eller utveckla befintliga så behöver ni ha någon form av ramverk som ni kan jämföra kandidater gentemot och som kan utgöra ryggraden i en utvecklingsplan.


Genom en nulägesanalys så skapar vi oss en uppfattning om hur prestationen ser ut i chefsorganisationen i dagsläget. Genom att välja ut goda prestationer så kan vi analysera dessa närmare och skapa en bild av vilka ledarkompetenser och beteenden som ligger bakom dessa prestationer. Med andra ord så skapar vi en bild av hur framgångsrika chefer agerar för att bli framgångsrika i er organisation. Genom ett nära samarbete med nyckelpersoner i er organisation så använder vi dessa kunskaper för att ta fram ett ledarskapsramverk. Ledarskapsramverket beskriver de nyckelkompetenser som ligger till grund för ett framgångsrikt ledarskap och ger en precisering av hur dessa kompetenser kan utvärderas i form av beteendeexempel.


Utifrån ett befintligt ledarskapsramverk kan utbildningsinsatser och coachningsprogram skräddarsys.


Ledningsgruppen - hur väl fungerar ni?


För att förändringsarbetet skall få en tydlig riktning och de rätta förutsättningarna krävs en effektiv och välfungerande ledning av företaget. Vi arbetar med att utveckla ledningsgrupper och som i alla våra insatser finns ett tydligt beteendefokus, det vill säga ett fokus på om ni gör rätt saker på rätt sätt? Insatserna innefattar assessment, coaching och workshops och kombinerar arbete med såväl grupp som individer.


© 2015 Havinder & Carlström Organisationspsykologer AB


Havinder & Carlström Organisationspsykologer AB


Postadress:     

Ideon Science Park, 223 70 Lund


Besöksadress:

Malmö:  Östra Rönneholmsvägen 4

Lund:    Scheelevägen 17, Hus Beta 5


info@havindercarlstrom.se


0732 - 62 00 40