Organisationsutveckling

Utveckling kräver beteendeförändringar


All utveckling förutsätter att vi förändrar våra beteenden på ett funktionellt sätt. För att en organisation skall bli mer framgångsrik behöver de som arbetar i organisationen börja göra saker på ett nytt sätt. Det kan handla om att vi behöver kommunicera på ett nytt sätt, att vi behöver bli bättre på att planera, att vi behöver fatta beslut snabbare eller att vi behöver vara mer aktiva gentemot våra kunder. Oavsett vilka beteenden som behöver förändras så följer de samma regelmässiga principer som sedan mitten av förra seklet kartlagts av den beteendepsykologiska vetenskapen. Vi är experter på beteendepsykologi och har genom genom femton års erfarenhet, där vi arbetat som psykologer, konsulter eller chefer, lärt oss hur dessa principer kan användas på ett affärsmässigt sätt.


Organisational Behavior Management - OBM


Genom att fokusera på vilket sätt resultat uppnås i er organisation kan vi identifiera ett par beteenden som är särskilt viktiga för er utveckling. I ett nära samarbete med nyckelpersoner och nyckelgrupper i er organisation utvecklar vi ert arbetssätt kring dessa beteenden. I den avslutande implementeringsfasen läggs ett stort fokus på att utbilda och coacha chefer i hur man genom uppföljning och feedback kan befästa beteendeförändringarna.


Vår modell


Vi arbetar i en managementtradition som heter Organisational Behavior Management (OBM) och som lägger fokus på beteenden. Den modell som används för organisationsutveckling enligt OBM kan delas in i tre faser och fem steg. De tre faserna berör identifikation av nyckelbeteenden, förändring av nyckelbeteenden samt utvärdering och implementering. Vi arbetar med projektledning genom alla tre faser men kan även erbjuda insatser som endast berör delar av modellen.

Se en mer utförlig bild över vår modell.Vi erbjuder både projektledning och kortare konsultinsatser


Vi driver arbetet genom hela processen och arbetar i ett nära samarbete med de nyckelpersoner (eller grupper) som har de bästa kunskaperna om hur era resultat uppnås samt de som har störst påverkan på att förändra beteenden i er organisation.


Utöver projektledning så kan vår beteendekompetens även vara användbar i mer begränsade insatser. Det kan röra sig om att det finns ett behov av att lösa specifika problem inom eller mellan grupper (förbättra samarbetet, hantera konflikter, förbättra mötesklimatet) eller ökad måluppnåelse (fler ringda kundsamtal, fler producerade enheter, ökad beslutseffektivitet).


Inför förändringsarbeten i er organisation bör ni ha med beteendeperspektivet för att lyckas. Den kan löna sig att kontakta oss för en eller ett par konsultationer under en förstudiefas.

© 2015 Havinder & Carlström Organisationspsykologer AB


Havinder & Carlström Organisationspsykologer AB


Postadress:     

Ideon Science Park, 223 70 Lund


Besöksadress:

Malmö:  Östra Rönneholmsvägen 4

Lund:    Scheelevägen 17, Hus Beta 5


info@havindercarlstrom.se


0732 - 62 00 40